Административни услуги предоставяни от ДГ № 4 „Митко Палаузов” гр. Разград

    Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. 

    Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
        - Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
        - Наредба за предучилищното образование (чл. 36).

 

    Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт - Директорът на детската градина.

    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
    За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина , извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 

    Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
    Услугата не се предоставя по електронен път.

    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт - безсрочен

    Такси или цени - не се дължат

    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

        – Регионално управление на образованието;
        – Министерство на образованието и науката.

 

    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

    Отказът се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд.

    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

    Електронна поща: tsenka_ruseva_rz@abv.bg

    Начини на получаване на резултата от услугата – лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице