Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

    Предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на детската личност и за придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование.

Включва следните образователни направления:

1. Български език и литература

2. Математика;

3. Околен свят;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура.      

 

    Предучилищното образование се организира в учебни години.

    Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

    Учебната година включва учебно (15 септември – 31 май) и неучебно време.

   В учебно време се организират основни  (педагогически ситуации ) и допълнителни форми  на педагогическо взаимодействие (игри, развлечения, наблюдения и др.).  В неучебно време се провеждат  само допълнителни форми.

    Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група е една учебна година.

    Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

    Предучилищното образование в ДГ №4  се осъществява при целодневна и полудневна организация.

ОСНОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ