ОТСЪСТВИЯ

Децата могат да отсъстват от детска градина по здравословни и семейни причини, като от родителите/ настойниците се изисква:

Молбите за отсъствие се подават при учителките на групите.

 

Отсъствия на децата от първа и втора група през учебно време

В детската градина посещението на децата от първа и втора група може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време, след предварително уведомяване от родителите/ настойниците.

 

Отсъствия на децата от подготвителните групи през учебно време

Децата от подготвителните групи могат да отсъстват през учебно време по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини, за не повече от 10 дни за съответната учебна година. Отсъствието на децата от 3 и 4 група е допустимо и за времето на ваканциите, определени за съответната година със заповед на Министъра на образованието и науката, като за този период не се изисква представяне на документи.

 

                                                                                   

                                          Заявление за отсъствие