ПРИЕМ

Приемът на деца в детската градина се осъществява целогодишно по желание на родителите при спазване на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Разград /Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Разград /.

Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в сградата и при наличие на свободни места децата постъпват в градинските групи при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

Деца за задължително предучилищно образование се приемат от учебната година, която е с начало годината на навършване на 5 годишна възраст.

Записването на деца в детската градина става въз основа на писмено заявление до директора на детската градина от родителите на децата.

Заявления за записване за всички възрастови групи в детската градина се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.

 

 Необходими медицински документи при постъпване в детска градина:

 НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГА ДЕТСКА ГРАДИНА:

 Деца с непълни имунизации за възрастта се приемат в детското заведение само с разрешение на РЗИ!