Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова подкрепа от ЕС.

Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във възрастта когато се оформят хранителните им навици.

Резултат: Повишаване знанията на децата за ползата от плодовете и зеленчуците и развиване навиците им за здравословно хранене.

Схема „Училищен плод”

Схема „Училищно мляко”

 

 

 

 

 

Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и финансово подпомагане от ЕС.

Цел: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето на децата във възрастта в която се формират хранителните им навици.

Резултат: Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата.

Да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА програма "Успяваме заедно"   

През учебната 2019/2020г. ДГ №4 "Митко Палаузов" спечели и реализира проект по  Национална програма "Успяваме заедно" на МОН.  Осъществени бяха основните цели на проекта: Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна и интерактивна образователна среда за осигуряване на плавен преход на детето  на три годишна възраст от семейната среда към детската градина и по-лесната му адаптация.

През настоящата учебна година в първа група „Маргаритка” на ДГ № 4 се отглеждат, възпитават и обучават 25 деца. За реализиране  целите на проекта бяха проведени редица мероприятия подпомагащи плавната адаптация на малкото дете в детската градина. Освен дейности за адаптирането на децата, бяха осъществени и информационни срещи и консултации с родители и колеги, под формата на анкети, брошури и презентации. Обособен бе информационен кът, както и стая на родителите.  В ДГ № 4 бе изградена подкрепяща среда, включваща закупуване на маси, столчета, бяла магнитна дъска, кинетичен пясък, методическа литература, познавателни книжки  за деца, играчки и др.  

 

 

 

 

 

 

 

Национална програма   „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“

Програмата цели повишаване ефективността на разходите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на неговата численост поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

 

 

 

 

Проект по 129 ПМС за подпомаГане на физическото възпитание и спорта на децата

Проектът предоставя средства за физическо възпитание и спорт в т. ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и материално-техническо осигуряване  за децата в държавните и общинските детски градини и в държавните и общинските училища.

Цел: Формиране на личностна и социална мотивация на децата за системни занимания със спорт. Активизиране и стимулиране на двигателната дейност на децата от предучилищна възраст. Развитие на детето във всички аспекти - физически, социални, когнитивни и психологически.

Резултат: Създаване на навици за водене на природосъобразен, физически активен и здравословен начин на живот; Закаляване и намаляване на заболеваемостта и затлъстяването сред децата; Повишаване на социалните и когнитивни умения на децата; Намаляване агресивните прояви сред децата; Развитие на лидерство и социализация, както и умението да печелиш и губиш; Възпитаване на стремеж към постигане на по-високи резултати; Натрупване на знания за спортни обекти, съоръжения, уреди, пособия и начини за тяхното използване.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" 2019/2020Г.


През учебната 2019/2020г. ДГ №4 "Митко Палаузов" спечели и реализира проект "Образование за утрешния ден" на МОН. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Доставеното по проекта оборудване- интерактивните мултитъч дисплеи позволява въвеждане на иновативно обучение на децата и придобиване на нови компетентности, както и прилагането на иновативни методи в дигитална среда.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Използват се  набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от найзначимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

 

 

ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Проектът има за цел подрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, включително организиране и провеждане на подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС.

През учебната 2019/20 г. шест педагози от Детската градина повишиха своята професионална квалификация.

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ