ТАКСИ

Родителите на децата, които посещават ДГ № 4 "Митко Палаузов" гр. Разград заплащат такси по реда посочен в Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград.

    

     1. За две, три и четиригодишните деца в ДГ и за петгодишните деца в ДГ до постъпването им в подготвителна група:

 

Деца в детска градина

в гр. Разград

в селата

 

1.

за първо дете

65,00 лв.

55,00 лв.

 

2.

за второ дете, ползващо същото или друго детско заведение

55,00 лв.

45,00 лв.

изтегли декларация

 

   2. За пет и шестгодишните деца в подготвителна група в ДГ за дейностите по отглеждане и

възпитание в задължителното предучилищно образование извън финансираните от държавата дейности:

 

Деца в детска градина

в гр. Разград

в селата

 

1.

за първо дете

25,00 лв.

20,00 лв.

 

2.

за второ дете, ползващо същото или друго детско заведение

20,00 лв.

15,00 лв.

изтегли декларация

 

   3. Не се заплаща такса за:

 

 

 

 

     4. Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

При отсъствие на децата не се заплаща такса, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

 

По отношение на дете, за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.

 

За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията.

 

Необходими документи за освобождаване от такса или за плащане на такса с намаление в зависимост от ползваните привилегии:

  • Копие от Акт за раждане и служебна бележка от друга детска градина;

  • Копие от Акт за смърт на родителя/родителите;

  • Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Разград, че родителят/родителите са подпомагани                                                     по реда на чл.9 от ППЗСП –представя се ежемесечно;

  • Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

  • Служебна бележка от ВУЗ.